Aandacht voor elk kind

Op onze school staan we als schoolteam in voor de zorg. We hebben oog voor de noden van elk kind op onze school.

Binnen de brede basiszorg zet de leerkracht intensief in op het stimuleren van de ontwikkeling van de leerling, rekening houdend met diens eigenheid. 

De zorgleerkrachten organiseren preventieve initiatieven en staan daarnaast ook klaar om samen met de leerkracht de leerlingen passend te begeleiden. Om de kinderen op te volgen werken we met een zorganker per graad. Vier keer per jaar worden de leerlingen breed in kaart gebracht. In dezelfde periode vallen ook de oudercontacten. Bij specifieke onderwijsbehoeften, wordt samen gezocht naar passende begeleiding. Dit kunnen aanpassingen en maatregelen binnen de brede basiszorg zijn.

Indien nodig wordt een zorgvraag geformuleerd, waarna we ook binnen de verhoogde zorg maatregelen kunnen toepassen. Als deze maatregelen niet voldoende zijn, zoeken we samen met de ouders en de zorgcoördinator een plan van aanpak. We proberen in eerste instantie om de leerling te helpen groeien binnen onze schoolinterne zorg. 

In samenspraak met de ouders kan het CLB betrokken worden. Het CLB verstrekt advies en informeert, kan een handelingsgericht diagnostisch traject starten en kan begeleiden of doorverwijzen naar een gespecialiseerd extern aanbod. Wanneer schoolinterne zorg niet kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling, kan de school met een (gemotiveerd) verslag van het CLB ondersteuning aanvragen bij NOA.

De school heeft een goede samenwerking met externe partners, zoals logopedisten, kinesisten, psychologen en andere hulpverleners in de buurt. Ook met de verschillende onderzoekscentra wordt er regelmatig samengewerkt.